Skip to main content

Ondernemingsgegevens:

MESDAGH INTERIEUR n.v.
oogstraat 77 – 9620 Zottegem
webshop@mesdagh.be
+32 (0) 93600341
RPR Oudenaarde
Ondernemingsnummer 0418.815.217
BE0418.815.217

ART 1: Algemene voorwaarden
De e-commerce website van MESDAGH INTERIEUR NV met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 77 – 9620 ZOTTEGEM – BTW BE0418.815.217 – RPR OUDENAARDE (hierna genoemd Mesdagh interieur), biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle transacties die online worden geplaatst door de bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mesdagh interieur moet de klant deze voorwaarden lezen en uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk door Mesdagh interieur aanvaard zijn.

ART 2: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij anders wordt vermeld . De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling over gaat.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

ART 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mesdagh interieur niet. Mesdagh interieur is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Mesdagh interieur is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via webshop@mesdagh.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mesdagh interieur. Mesdagh interieur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ART 4: Bestellingen
Wanneer alle items die u wil kopen toegevoegd zijn aan de winkelwagen, is de volgende stap het doorlopen van het aankoopproces en de betaling. Om dit te voltooien, doet u het volgende:
• Ga naar uw winkelmand
• Klik op de knop ‘afrekenen’.
• Controleer en/of vervolledig uw persoonsgegevens, afleveropties (afhalen of verzenden) en aflever- en facturatieadres.
• Vervolgens controleert u uw bestelling en vinkt u het vakje aan naast ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden…’.
• Klik vervolgens op de knop ‘betalen’.
• Indien nodig vult u de gegevens in volgens de gekozen betaalmethode en gaat u over tot betaling.
• De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:
1. Bancontact
2. Belfius Direct Net
3. KBC/CBC payment button
4. Paypal
5. Ideal

Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan Mesdagh interieur, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

ART5: Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk (geleverd binnen de 5 à 10 werkdagen) overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 werkdagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 werkdagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit onverwijld te melden aan webshop@mesdagh.be en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

ART6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mesdagh interieur.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mesdagh interieur te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ART7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid als consument artikelen online aankopen bij Mesdagh interieur.
In onze webwinkel heeft de Klant recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de Klant toe online bestellingen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product te retourneren. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels en verpakking terug gestuurd te worden.

1. De Klant verstuurt een retouraanvraag naar webshop@mesdagh.be. Daarin vermeld de Klant het factuurnummer en aanvraag tot retour.
2. Na verwerking krijgt de Klant een retourformulier toegestuurd.
3. Enkel indien de Klant alle gegevens correct heeft ingevuld en aan Mesdagh interieur terugbezorgd heeft, kan de Klant zijn/haar retour organiseren.
4. De Klant staat zelf in voor de kosten en het organiseren van zijn/haar retour. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels en verpakking terug gestuurd te worden naar onderstaand adres:  MESDAGH INTERIEUR nv – Hoogstraat 77 – 9620 ZOTTEGEM – België

De Klant zorgt ervoor dat zijn/haar goederen in een toestand verkeren waarin ze meteen terug in de winkel kunnen worden geplaatst en verkocht. Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen, hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kan Mesdagh interieur niet meer verkopen.
Na ontvangst van de teruggestuurde goederen zal de terugbetaling binnen de 10 werkdagen worden uitgevoerd.
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan bij melding naar webshop@mesdagh.be duidelijk de beschrijving van de beschadiging aan te geven en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te brengen of ons voldoende gefrankeerd terug te sturen naar MESDAGH INTERIEUR NV ‘garantie’ – Hoogstraat 77 te 9620 Zottegem België. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten (volgens de stsandaard posttarieven). Voeg dan ook meteen je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

ART8: Garantie
Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke garantierechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de instructies of handleiding, aanpassing of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

ART9: Klantendienst
De klantendienst van Mesdagh interieur is bereikbaar op het telefoonnummer +32 093600341, via e-mail op webshop@mesdagh.be
of per post op het volgend adres: Hoogstraat 77 te 9620 ZOTTEGEM, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ART10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mesdagh interieur beschikt, is de Klant in geval van een niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 55€ per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Mesdagh interieur zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Bij niet-betaling behoudt Mesdagh interieur zich het recht om een cadeaubon te blokkeren totdat de betaling ontvangen is.

ART11: Privacy
Mesdagh interieur respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: direct marketing (na toestemming van de Klant) en het verwerken alsook het aanbieden van opvolging van de bestelling.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken alsook het opvolgen van de bestelling (eventueel Track & Trace Service voor de Klant).
De Klant stemt er bijgevolg mee in dat het opgegeven e-mailadres bij het afhandelen van de bestelling verwerkt wordt door Mesdagh interieur en overgedragen wordt aan een derde partij, hetzij BPost of DPD Belgium, teneinde de bestelling te kunnen verzekeren en eventueel te laten opvolgen door de Track & Trace service van de derde partij.

ART12 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Mesdagh interieur om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

ART13: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

ART14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ART15: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement OUDENAARDE bevoegd.